Precaución: A execución JavaScript do navegador está desactivada. Quizá non poida responder a todas as preguntas deste cuestionario. Por favor, verifique que ten instalado o Java (http://www.java.com/)

VIVE O VERÁN Xullo 2020

Ao cubrir este formulario, acepto as bases de participación e normas da actividade ou actividades* nas que me inscribo  ou inscribo ao menor do que son responsable. Así mesmo declaro cumprir cos requisitos de admisión na materia de prevención da COVID-19.

Comprobaranse os datos de empadroamento no Concello de Santiago.

 

* Cumprimentarase un único formulario para todas as actividades.


PROTECCION DE DATOS Segundo a Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, informamos de que os datos enviados serán incluídos no ficheiro da rede de centros socioculturais con fins informativos, así coma da posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento poñéndoo en coñecemento deste departamento.