Precaución: A execución JavaScript do navegador está desactivada. Quizá non poida responder a todas as preguntas deste cuestionario. Por favor, verifique que ten instalado o Java (http://www.java.com/)

LIMIAR

FORMULARIO DE INSCRICIÓN NA LISTAXE MUNICIPAL DE PROPIETARIOS DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS IMPLICADOS EN ACTUACIÓNS PARA A SÚA REHABILITACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 do Parlamento Europeo, do 27 de abril de 2016 e da Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle que os datos persoais reflectidos neste impreso trataranse polo Concello de Santiago de Compostela coa finalidade de xestionar o procedemento que inicia con este formulario. O mencionado tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público e para o exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento (artigo 6 do Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 do Parlamento Europeo). Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro establecido na normativa vixente ante o responsable do tratamento.


• Responsable: Concello de Santiago, con CIF P1507900G e enderezo na Praza do Obradoiro, 1. 15705, Santiago de Compostela (A Coruña)
• Destinatario: Servizo de Vivenda e Cidade Histórica
• Os datos facilitados serán tratados para a elaboración de estratexias e programas de rehabilitación edilicia do Concello.
• Conservación: Os seus datos trataranse ata a correspondente solicitude de axudas á rehabilitación do edificio.